455Zalogowanych

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.sexklasa.net (dalej jako: "SexKlasa", "Serwis Internetowy", "Serwis").

SexKlasa to randkowy serwis internetowy dla osób pełnoletnich. Serwis Internetowy umożliwia swoim usługobiorcom znalezienie poszukiwanego partnera. Dostęp do funkcjonalności SexKlasa możliwy jest po utworzeniu konta w Serwisie Internetowym. Samo utworzenie konta jest nieodpłatne, natomiast korzystanie z wybranych jego funkcjonalności jest odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z SexKlasa, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół SexKlasa

1. O NAS

2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. ABONAMENT – dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta.
 2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik” oraz po zalogowaniu się na swoje Konto w zakładce „Płatności”.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Opis funkcjonalności, działań i elementów dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 6. PROFIL – funkcjonalność Konta, która umożliwia Usługobiorcy zamieszczanie przez niego danych dotyczących jego osoby, w tym także opisów i zdjęć.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SEXKLASA – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://www.sexklasa.net.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem.
 10. USŁUGOBIORCA – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w SexKlasa.
 11. USŁUGODAWCA
 12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SEXKLASA

 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z SexKlasa w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do przemocy, nienawiści lub nietolerancji.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do nie wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem, w szczególności działań stanowiących przestępstwo.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do nie publikowania i nie udostępniania poprzez Serwis zdjęć innych osób lub zdjęć, grafik oraz innych treści niezwiązanych z tematyką Serwisu.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do nie udostępniania swoich danych kontaktowych w Serwisie w inny sposób niż tylko korzystając z przeznaczonych do tego funkcjonalności Serwisu, szczególnie w ramach Konta.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 34.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 39.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej.
4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może wyłącznie Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto. Usługa Elektroniczna Konto obejmuje następujące funkcjonalności:

Nieodpłatne funkcjonalności Konta (podstawowe)Odpłatne funkcjonalności Konta (pełne)
utworzenie Konta, logowanie do Konta, edycja własnego Profilu (edycja informacji, możliwość zmiany zdjęć), przeglądanie wysłanych/otrzymanych wiadomości, wysyłanie do trzech wiadomości dziennie, blokowanie i przeglądanie zablokowanych Usługobiorców, przeglądanie innych Profili, wyszukiwanie Profili, usunięcie swojego Konta, opłacenie odpłatnych funkcjonalności Konta.przeglądanie Profili które ostatnio przeglądały Profil aktualnie zalogowanego Usługobiorcy, aktywowanie powiadomień o tym kto odwiedzał Profil w danym dniu, wysyłanie i przeglądanie otrzymanych prezentów, aktywowanie powiadomień na pocztę o otrzymanym prezencie, automatyczne dopasowanie idealnego Usługobiorcy, dodawanie zdjęć powyżej 3 MB do własnego albumu, wysyłanie wiadomości bez ograniczeń.
5. UTWORZENIE I WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika (login), adres poczty elektronicznej, hasło, imię , data urodzenia, płeć, miejscowość.

  1. Usługobiorca jest uprawniony do zamieszczania dodatkowych treści (w tym zdjęć) w swoim Koncie, które dotyczą jego osoby. Usługobiorca w każdej chwili może dokonać zmian we wszystkich wprowadzonych treściach (z wyjątkiem nazwy użytkownika – loginu), w tym także usunąć wprowadzone treści i zdjęcia.
  2. Dla innych Usługobiorców zalogowanych na Konto w Serwisie Internetowym mogą być widoczne następujące treści dotyczące innego Usługobiorcy: nazwa użytkownika (nick), miejscowość, wiek, preferencje, opis poszukiwanej osoby oraz zdjęcia. Usługobiorca obowiązany jest do szanowania prywatności innych Usługobiorców, dbania o ochronę danych osobowych innych Usługobiorców, do których uzyska dostęp za pomocą Serwisu Internetowego oraz niewykorzystywania uzyskanych treści i informacji do innych celów niż związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  3. Usługobiorca w ramach Profilu może zamieścić także zdjęcia przedstawiające swój wizerunek. Usługobiorca w każdej chwili może dokonać zmiany zdjęć, w tym także je usunąć. Zamieszczone zdjęcie przedstawiające wizerunek będzie widoczne dla innych Usługobiorców zalogowanych na Konto w Serwisie Internetowym. Zdjęcie „profilowe” danego Konta (pierwsze zdjęcie w ramach Konta) może być także losowo widoczne na stronie głównej Serwisu Internetowego – w takim wypadku jest ono widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Konta (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz:

   1. treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych, w szczególności zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego,
   2. adresów stron internetowych, ich nazw oraz logo,
   3. danych kontaktowych Usługobiorcy lub innych osób, w szczególności: adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numerów/loginów komunikatorów internetowych; z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych w ramach Serwisu,
   4. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   5. zdjęć ukazujących przemoc pornograficzną,
   6. bezwzględnie zabrania się umieszczania zdjęć dzieci.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dodawanie komentarzy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 3. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.
 5. Odpłatność korzystania z Konta - samo utworzenie i korzystanie z Konta w podstawowym zakresie, w tym uzupełnienie Profilu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem odpłatnych funkcjonalności Konta wskazanych w Regulaminie. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta korzystanie z nich wymaga wykupienia Abonamentu lub kredytów (wewnętrznej waluty Serwisu) przez Usługobiorcę zgodnie z Cennikiem.

  1. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta uiszczona jest w formie (1) Abonamentu – na określony okres korzystania z odpłatnych funkcjonalności Konta lub (2) lub w formie kredytów (wewnętrznej waluty Serwisu), które wcześniej Usługobiorca jest obowiązany nabyć. Wysokość Abonamentu oraz cena kredytów, sposoby płatności oraz okres ważności odpłatnych funkcjonalności są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.
  2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po opłaceniu Abonamentu lub zakupie i wykorzystanie kredytów przez Usługobiorcę. Usługobiorca może dokonać opłaty za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta przechodząc do zakładki „Kredyty” dostępnej po zalogowaniu się na swoje Konto. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
  3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
6. PŁATNOŚCI CYKLICZNE

 1. Dostępne w serwisie funkcje odpłatne mogą zostać nabyte przez klienta na zdefiniowany okres przy pomocy karty płatniczej. Cena funkcji odpłatnych zdefiniowana jest w cenniku.
 2. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez OPERATOR z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty miesięcznej nie objętą promocją za wybraną usługę wskazanej w Cenniku.
 3. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, OPERATOR ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności cyklicznych poprzez kliknięcie w przycisk „Anuluj” na stronie „ Członkostwo” w serwisie www.sexklasa.net i postępując dalej zgodnie ze wskazówkami.
7. ROLA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Serwisu Internetowego, w tym za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych.
 2. Usługodawca nie ingeruje w treść zamieszczanych przez Usługobiorców opisów i zdjęć oraz nie sprawdza ich treści pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w inny sposób lub z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez SexKlasa zawierane są zgodnie z prawem cypryjskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, dodanie nowego języka - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już opłacony dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta, Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZAŁĄCZNIK NUMER 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Nami korzystając z danych kontaktowych podanych w Regulaminie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół SexKlasa